ny_skotsk_hjorthund ny_basenji ny_saluki ny_afghanhund ny_faraohund ny_magyar_agar ny_borzoi ny_cirneco ny_sloughi ny_whippet ny_galgo_espanol ny_greyhound

Sammanfattning av de nya reglerna och anvisningarna

PKLC har gjort en sammanfattning av vad som har ändrats i de regler och anvisningar som började gälla den 1 januari 2017.
Nedan följer en sammanställning av vilka förändringar som har skett i både regler och anvisningar. Observera att detta endast är en sammanfattning och att de fullständiga formuleringarna finns i de gällande dokumenten.

Följande ändringar och tillägg har gjorts i reglerna:

En detalj som justerats är att det numera är länsstyrelsen som beviljar tillstånd att bedriva LC-verksamhet med lös hund under den så kallade hundförbudstiden på året, i stället för som tidigare Naturvårdsverket. Detta har medfört att PKLC måste ansöka om detta tillstånd hos alla landets länsstyrelser och ansöka om förnyelse när tillstånden går ut, vilket sker med olika intervall för de olika länen.

I de nya reglerna öppnades möjligheten för afghanhund att delta i de officiella proven. Naturligtvis har afghanhundar deltagit i prov även tidigare men en miss har gjort att rasen inte har varit upptagen i listan över dem som har tillåtits delta i prov. Nu är detta alltså korrigerat.

Nytt är att vid nationellt prov ska det arrangeras två separata klasser för whippet och italiensk vinthund; en klass för hundar som håller angiven mankhöjd och en klass för hundar som överskrider densamma. En detaljerad definition av dessa klasser finns i regeldokumentet. Även en tredje klass, den så kallade Sprinterklassen finns upptagen. Denna är helt administrativ och används bara i samband med europamästerskapet.

Vid internationellt prov ska parallellt med detta arrangeras ett nationellt prov för whippet och italiensk vinthund som överskrider angiven mankhöjd.

Rutinerna kring anmälan av hund till prov har ändrats såtillvida att den tidigare lottningen vid överanmälan har ersatts av ett system där först till kvarn gäller.

Begränsningen att domare inte får delta i prov där domaren själv dömer har mildrats så att undantag kan göras om domare ersätter ordinarie domare som med kort varsel blir förhindrad att tjänstgöra, dock ej för ras/kön där egen hund deltar.

Tjänstgöringsbegränsningen för domaraspirant har justerats till att bli densamma som för domare.

Även för provledare och pilot har tjänstgöringsbegränsningen justerats och nytt är att tjänstgöringsbegränsning även finns för starter.

Det har tillkommit en skrivning om att minst en svensk domare bör döma på nationellt prov.

Reglernas maximiålder för startande hund i prov har kompletterats med minimiålder, vilken är 15 månader för whippet, italiensk vinthund, cirneco dell’ etna, podengo portugues liso/pequeno och liso/medio. För övriga raser är minimiåldern 18 månader.

I kapitlet om deltagarnas ansvar, har punkten som handlar om att alla hundar ska hållas kopplade och under uppsikt kompletterats med informationen att ett disciplinärt straff i form av diskvalificering kan utdelas vid oaktsamhet.

Stycket som reglerade avstånd mellan trissor och vinklar på banan har helt strukits medan det som angav hur lång banan skulle vara nu endast är en rekommendation. Rekommendationen lyder mellan 400 och 700 meter för whippet, italiensk vinthund, cirneco dell’ etna, podengo portugues liso/pequeno och liso/medio och mellan 500 och 1000 meter för övriga raser.

En regeländring som kan tyckas vara banal men som påverkar alla deltagare (beroende på lottning) är att blått tävlingstäcke inte längre är tillåtet. Nu är det endast rött och vitt täcke som får användas. Nytt är också att siffror eller text inte får förekomma på täckena, vilket innebär att täcken som används vid tävling på rundbana alltså inte kan användas.

En rekommendation som har tillkommit är att det är rekommenderat att genomföra provlopp direkt före respektive ras med hund(ar) av aktuell ras. Detta för att ge piloten möjlighet att köra in sig vid byte av ras.

En ny regel är också att första start i en ras eller ett kön får ske tidigast en halvtimme efter att lottningarna har offentliggjorts.

En förändring i de nya reglerna är att vid ett eventuellt omlopp, ska domarna avgöra var på banan hundarna ska starta. Det behöver alltså inte längre vara ett lopp från start till mål.

Regeln att en domarna ska dra av upp till tio poäng i det fall att en handler “på annat sätt försenar starten av ett lopp” har strukits. I stället ska nu provledare i samråd med starter kunna besluta om avvisning i nämnda fall. Fortfarande gäller att domare kan ge poängavdrag vid tjuvstart eller medveten fördröjning.

Möjligheten för domare att kunna diskvalificera en hund på grund av att den inte visar tillräcklig entusiasm har strukits.

Det har förtydligats att vid diskvalifikation vid två prov i rad (tidigare “två gånger i rad”), förlorar hunden sin licens i ett år.

Det är tillagt att certifikat utdelas per ras och klass (se nya regler gällande klasser för whippet och italiensk vinthund ovan).

Antalet certifikat som delas ut vid prov har justerats. Den stora förändringen är att ett andra cert delas ut redan vid sex deltagande hundar och ett tredje vid 12 hundar. Därefter tillkommer som tidigare ett cert per ytterligare tolv deltagande hundar.

Nytt gällande utdelning av certifikat är även att hund som redan tilldelats tre cert under innevarande år är förhindrad att tilldelas ytterligare cert. Certet tillfaller då näst bästa hund osv.

Avgiften som ska erläggas i samband med protest har sänkts från dubbla anmälningsavgiften till samma belopp som anmälningsavgiften vid det aktuella provet.

De översatta tillägsreglerna för internationellt prov har strukits och ersatts med en referens till de fullständiga internationella reglerna som finns på FCI:s webbsida. Notera att även de internationella reglerna har uppdaterats inför säsongen 2017 och det kan därför vara en god idé att studera dem lite extra noga i år.

 

Följande ändringar och tillägg har gjorts i anvisningarna:

Genomgående har begreppet verksamhetsklubb ersatts av lure coursing-klubb då just verksamhetsklubb har reserverats för en annan typ av klubb inom SKK-organisationen.

I den gamla versionen av dokumentet fanns det två kapitel med nummer 2, detta är nu justerat så att kapitlet Lure coursing-verksamhet har fått nummer 3 och så vidare.

Det har tillkommit information om att för att få delta i LC-verksamhet måste man vara medlem i SvVK, dock får nybörjare prova på en gång utan krav på medlemskap. Bestämmelsen har funnit sedan en tid tillbaka.

Rekommendationen gällande vilket material luren bör vara tillverkad av har ersatts med en bestämmelse att den ska bytas ut så att den håller konstant och hög kvalitet under hela provet. Ett viktigt påpekande är att luren får bytas ut under pågående klass.

Bestämmelsen som har funnits några år, att vid licenstagning måste hunden springa tre godkända licenslopp i rad, har strukits. Detta innebär alltså att det återigen räcker att ha tre godkända licenslopp på sin blankett, även om hunden skulle ha underkända lopp insprängda bland dessa. Övriga bestämmelser kring licenstagningen är oförändrade, såsom krav på olika licensgivare, stödhundar, ålder på hunden och andra tidsaspekter.

Kravet för att en person ska kunna utses till provledare som tidigare var att man skulle vara provledarcertifierad har ersatts med att man ska ha genomgått funktionärsutbildning samt ha lång erfarenhet inom LC-verksamhet.

Bestämmelsen gällande att ansvarig sekreterare vid prov ska skicka in protokoll till registratorerna har justerats så att detta nu ska göras senast 14 dagar efter avslutat prov. Tidigare gällde fem dagar.

Gällande grundkurs för funktionärer, har det justerats så att alla som har genomgått funktionärsutbildning nu får hålla sådan kurs.

Kraven vid antagning av person till domarutbildning har justerats. Krav på pilotutbildning steg 2 i stället för steg 1, krav på provledarutbildning är slopat (då sådan utbildning inte finns) och krav på tidigare tjänstgöring som sekreterare vid två prov tillagt.

Rutinen för hur ansökan till domarutbildning går till har justerats.

Hela kapitlet om utbildning av provledare har strukits.

Det har tillkommit information om hur återauktorisering av tidigare avauktoriserad funktionär ska gå till.

Ett nytt kapitel som definierar sprinterklassen för whippet och italiensk vinthund har tillkommit.